ADDIS Ung

ADDIS Ung er utarbeidet og tilpasset ungdommer til og med 20 år.

ADDIS Ung er et strukturert intervjuformular som fører til en bedømmelse/diagnose av alkohol- og rusproblematikk i henhold til ICD-10 og DSM-IVs diagnosekriterier. ADDIS Ung er koblet opp i mot kriteriene og skiller mellom Skadelig bruk, Misbruk ogAvhengighet. Den viser alvorlighetsgraden; tidlig-, mellom- og senstadie, noe som er vesentlig i forhold til videre anbefalte tiltak.

ADDIS Ung er per i dag det eneste diagnoseverktøyet for avhengighetsdiagnostikk koblet opp mot ICD-10 og DSM-IV.

ADDIS Ung har kommet frem i arbeidet mellom Lynn Wickström, Ungdomsenheten i Ørebro, Patricia Harrison og Norman Hoffman.

ADDIS Ung er skreddersydd for Skandinavia

På begynnelsen av 2000 ble ADDIS Ung introdusert på det svenske markedet og kom til Norge i 2004. Siden da har instrumentet utviklet seg fortløpende og tilpasset de skandinaviske forholdene. ADDIS Ung brukes innen barneverntjenester, skoler, primærbehandlinger, sykehus, institusjoner, kriminalomsorgen, psykologer  og andre rusutredningsinstitusjoner m.fl.

ADDIS Ung har vært brukt i en forundersøkelse på et forskningsprosjekt, der det svenske systembolaget sammen med det svenske folkehelseinstituttet bidro med forskningsstøtte. Ytterligere forskning med ADDIS Ung er under planlegging.

ADDIS Ung bygger på internasjonale systemer

En stor del av ADDIS Ung er bygget opp på WHOs (World Health Organization) og APAs (American Psychiatric Association) klassifiseringssystem, henholdsvis ICD-10 og DSM IV. Begge systemene er anerkjente og velkjente. Begge brukes hyppig over hele verden.

Kriteriene er utviklet etter forskning med voksne, derfor er det innført en høyere terskel i bedømmingsmomentet for ikke å overdiagnostisere. Patricia A. Harrison m.fl. har i artikkelen «DSM-IV Substance Use Disorder Criteria for Adolescents: A critical Examination based on a Statewide School Survey» (1998), skrevet om anvendbarheten av DSM-IV systemet for ungdommer og gir oss en viktig informasjon basert på svar fra 74008 elever I alderen 14-15 år og 17-18 år. Totalt har P. Harrisons forskningsmateriale om DSM-IV kriteriene og ungdommer inkludert ca. 130 000 ungdommer. Forskningsresultatet som kom frem var viktig i utformingen av ADDIS Ung.

Norge ble offisielt tilknyttet ICD-systemet i 1997 og brukes innen helsevesenet. Noen psykiatriske klinikker støtter seg også til DSM-systemet samt at DSM-systemet brukes i forskning. I ADDIS kan fagpersonen selv velge hvilket system som er mest hensiktsmessig.

ADDIS Ung intervjuet består av to deler:

1) Introduksjonsdelen er kontaktskapende og gir en myk innledning til spørsmål om alkohol- og rusvaner. Psykososial stress, angstsyndrom og depresjon er forstyrrelser som ofte er nært relatert til alkohol- og rusproblemer generelt. Introduksjonsdelen inneholder:

I tillegg til personlige opplysninger fremkommer også annen relevant informasjon slik som stress, angst og depresjon samt informasjon om spill, bruk av koffein, nikotin og mat.

2) Alkohol- og rusdelen spenner over et bredt felt, slik som bruksmønster, kontrolltap, negativ adferd i samband med alkohol- og rusinntak, negative konsekvenser og eventuelt symptomer på skadelig bruk, misbruk eller avhengighet forankret i de internasjonale diagnosekriteriene. Intervjuet dekker alle psykoaktive rusmidler inklusive alkohol.

ADDIS ung viser også informasjon om det er en aktuell avhengighet eller en avhengighet i remisjon. En avhengighet i remisjon vil si en avhengighet som er utviklet, men som er latent hvilket vil si at den ikke er aktuell akkurat nå. Dette er en svært viktig informasjon i forhold til medisinering av sove-/beroligende- og smertestillende midler for ikke å aktivere en allerede edru/nykter klient/pasient.

Resultat

Etter gjennomført ADDIS intervju sammenstilles resultatet på en ICD-10 eller DSM-IV diagnosesjekkliste. Ut i fra dette analyseres resultatet som fører til en diagnostisk bedømming eller diagnose, avhengig av yrket til intervjuer.  Resultatet overføres deretter til en pedagogisk sjekkliste.

Alle avhengighetssymptomer som klienten/pasienten har utviklet vises på en utviklingskurve. Dette gjelder for alle rusmidler. På utviklingskurven fremkommer det også hvilken alder i livet symptomene oppstod for første gang. Den pedagogiske sjekklisten og kurven brukes under oppfølgingssamtalen og er et viktig verktøy i motivasjonsarbeidet. Kurven hjelper klienten/pasienten til å få en dypere innsikt i sitt eget liv gjennom å vise rusproblemets utvikling, hvordan man f.eks. har byttet til ulike rusmidler, hvilke symptom som er aktuelle m.m.

ADDIS Ung er til for deg

ADDIS Ung er et strukturert intervju som gjør kartleggingsarbeidet lettere for deg som arbeider med rus. Du stiller faste utarbeidete spørsmål. Spørsmålene er direkte, hendelsesorienterte og oppleves ikke truende for klienten/pasienten. ADDIS Ung er objektiv; resultatet blir det samme uansett hvem som utfører intervjuet. Det er en sikkerhet både for deg og klienten/pasienten. Intervjuteknikken skaper et tillitsfullt klima og gjør videre samarbeid lettere.

ADDIS Ung er til for din klient

ADDIS Ung er kontaktskapende og har en sterk terapeutisk effekt på klienten/pasienten. Ett studie fra Høgskolen I Østfold  viser bl.a. at klienten/pasienten føler seg delaktig, sett, får oppmerksomhet, og får, kanskje for første gang innsikt i sin problematikk. Motivasjonen styrkes gjennom å gjennomføre de foreslåtte tiltak.

Vil du ha tilgang til ADDIS Ung?

ADDIS Ung er en utdanningspakke som inneholder; utdanning, manual, intervjuformular og sjekklister for en diagnostisk bedømming i henhold til de internasjonale diagnosekriterier. For å kunne bruke ADDIS Ung kreves det at du gjennomfører utdanningen og opprettholder en aktiv sertifisering. Gjennom utdanningsprosessen får du din private veileder som hjelper deg og godkjenner dine kliniske studier.

Utdanning kan skreddersys for din arbeidsplass, avhengig av antall deltakere.

Utdanningsprogram

Ønsker du sertifisering i ADDIS Ung, ta kontakt.