ADDIS – en strukturert metode

ADDIS er et strukturert intervjuformular som fører til en bedømmelse/diagnose av alkohol- og rusproblematikk i henhold til ICD-10 og DSM-IVs diagnosekriterier. ADDIS er koblet opp i mot kriteriene og skiller mellom Skadelig bruk, Misbruk og Avhengighet. Den viser alvorlighetsgraden; tidlig-, mellom- og senstadie, noe som er vesentlig i forhold til videre anbefalte tiltak.

ADDIS er per i dag det eneste diagnoseverktøyet for
avhengighetsdiagnostikk koblet opp mot ICD-10 og DSM-IV.

ADDIS er kvalitetsgransket og godkjent av den svenske Socialstyrelsen (2010).
Se under siden «Forskning».

ADDIS er skreddersydd for Skandinavia

På midten av 80-tallet ble ADDIS introdusert på det svenske markedet og på 90-tallet ble den introdusert i Norge. Siden da har instrumentet utviklet seg fortløpende og tilpasset de skandinaviske forholdene. ADDIS har et bredt bruksområde, fra tidlig oppdagelse i primærbehandlingen, identifikasjon og bekreftelse av problemet innen bedriftshelsetjenesten, poliklinikker og behandlingsinstitusjoner mm, behandlingsplan og motivasjonsarbeide. Flere prosjekter og studier er blitt utført med ADDIS som base. Noen av disse kan du lese under «Forskning».

Historikk og bakgrunn

ADDIS er en oversettelse av det amerikanske SUDDS (Substance Use Disorder Diagnostic Schedule) – et diagnoseinstrument utviklet av Norman G. Hoffman, Ph.D og Patricia A. Harrison, Ph.D og Validert på Mayo Clinic, Rochester MN, USA. Her kan du lese mer om SUDDS, under siden «Forskning».

ADDIS bygger på internasjonale systemer

En stor del av ADDIS er bygget opp på WHOs (World Health Organization) og APAs (American Psychiatric Association) klassifiseringssystem, henholdsvis ICD-10 og DSM-IV. Begge systemene er anerkjente og velkjente. De brukes hyppig over hele verden. Norge ble offisielt tilknyttet ICD-systemet i 1997 og brukes innen helsevesenet. Noen psykiatriske klinikker støtter seg også til DSM-systemet samt at DSM-systemet brukes i forskning. I ADDIS kan fagpersonen selv velge hvilket system som er mest hensiktsmessig.

ADDIS – innhold og struktur

ADDIS består av 75 hovedspørsmål. Spørsmålene er direkte hendelsesorienterte men oppleves ikke som truende for klienten/pasienten. ADDIS er objektiv; resultatet blir det samme uansett hvem som utfører intervjuet noe som er en sikkerhet både for deg som faglig utøver og klienten/pasienten. Intervjuteknikken skaper tillitt og et godt klima noe som underletter det fortsatte samarbeidet.

I tillegg til at det skilles mellom skadelig bruk, misbruk og avhengighet, identifiseres alkohol- og rusavhengighet på et tidlig-, mellom- og senstadie. Den viser også informasjon om det er en aktuell avhengighet eller en avhengighet i remisjon. En avhengighet i remisjon vil si en avhengighet som er utviklet, men som er latent hvilket vil si at den ikke er aktuell akkurat nå. Dette er en svært viktig informasjon i forhold til medisinering av sove-/beroligende- og smertestillende midler for ikke å aktivere en allerede edru/nykter klient/pasient.

I ADDIS fremkommer også annen relevant informasjon slik som stress, angst og depresjon samt informasjon om spill, bruk av koffein, nikotin og mat.

Resultater

Etter gjennomført ADDIS intervju sammenstilles resultatet på en ICD-10 eller DSM-IV diagnosesjekkliste. Ut i fra dette analyseres resultatet som fører til en diagnostisk bedømming eller diagnose, avhengig av yrket til intervjuer.  Resultatet overføres deretter til en pedagogisk sjekkliste.

Alle avhengighetssymptomer som klienten/pasienten har utviklet vises på en utviklingskurve. Dette gjelder for alle rusmidler. På utviklingskurven fremkommer det også hvilken alder i livet symptomene oppstod for første gang. Den pedagogiske sjekklisten og kurven brukes under oppfølgingssamtalen og er et viktig verktøy i motivasjonsarbeidet. Kurven hjelper klienten/pasienten til å få en dypere innsikt i sitt eget liv gjennom å vise rusproblemets utvikling, hvordan man f.eks. har byttet til ulike rusmidler, hvilke symptom som er aktuelle m.m.

ADDIS er til for deg

ADDIS gjør kartleggingsarbeidet lettere for deg som arbeider med rus. Du stiller faste utarbeidete spørsmål. Spørsmålene er direkte, hendelsesorienterte og oppleves ikke truende for klienten/pasienten. ADDIS er objektiv; resultatet blir det samme uansett hvem som utfører intervjuet. Det er en sikkerhet både for deg og klienten/pasienten. Intervjuteknikken skaper et tillitsfullt klima og gjør videre samarbeid lettere.

ADDIS er til for din klient/pasient

ADDIS er kontaktskapende og har en sterk terapeutisk effekt på klienten/pasienten. Et studie fra Høgskolen i Østfold viser bl.a. at klienten/pasienten føler seg delaktig, sett, får oppmerksomhet, og får, kanskje for første gang innsikt i sin problematikk. Motivasjonen til å gjennomføre de foreslåtte tiltak styrkes.

Vil du ha tilgang til ADDIS?

ADDIS er en utdanningspakke som inneholder; utdanning, manual, intervjuformular og sjekklister for en diagnostisk bedømming i henhold til de internasjonale diagnosekriterier. For å kunne bruke ADDIS kreves det at du gjennomfører utdanningen og opprettholder en aktiv sertifisering. Gjennom utdanningsprosessen får du din private veileder som hjelper deg og godkjenner dine kliniske studier.

Utdanning kan skreddersys for din arbeidsplass, avhengig av antall deltakere.

Utdanningsprogram